Badanie SNAP
ujawnia prawdziwy koszt przestępstw związanych z ładunkami

Przestępczość związana z ładunkami nadal stanowi coraz większy problem dla branży transportowej. Tylko w styczniu 2019 r. TAPA odnotowała więcej przypadków kradzieży ładunków w Niemczech niż w Austrii, Belgii, Francji i Włoszech łącznie, co plasuje ten kraj na trzecim miejscu na kontynencie. W sumie łączna zgłoszona strata z tytułu przestępstw w styczniu 2019 r. wyniosła 10 797 475 euro - wzrost o 68,7% rok do roku.

Choć ma to niewątpliwie znaczący wpływ finansowy, nowa ankieta przeprowadzona przez SNAP ujawniła prawdziwe koszty rosnącej przestępczości związanej z ładunkami: negatywny wpływ na trwający niedobór kierowców oraz na zdrowie i samopoczucie kierowców.

Kluczowe ustalenia

Specjaliści ds. transportu i kierowcy z całych Niemiec zostali przebadani pod kątem przyczyn, wpływu i rozwiązań rosnącej przestępczości związanej z ładunkami.

Kluczowe ustalenia obejmują:

1-IN-3 PRACOWNIKÓW BRANŻY MIAŁO BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ICH ZDROWIE PSYCHICZNE W WYNIKU PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ŁADUNKAMI

46.3% OSÓB PRACUJĄCYCH W BRANŻY ZOSTAŁO DOTKNIĘTYCH LUB ZNA KOGOŚ, KTO ZOSTAŁ DOTKNIĘTY PRZESTĘPSTWEM ZWIĄZANYM Z ŁADUNKAMI.

61.7% UWAŻA, ŻE BRAK BEZPIECZNYCH PARKINGÓW JEST GŁÓWNYM POWODEM WZROSTU PRZESTĘPCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z ŁADUNKAMI

PRAWIEJEDNA TRZECIA PRACOWNIKÓW BRANŻY UWAŻA, ŻE ROSNĄCA PRZESTĘPCZOŚĆ JEST GŁÓWNYM CZYNNIKIEM POWODUJĄCYM NIEDOBÓR KIEROWCÓW

Co niepokojące, rośnie nie tylko liczba przypadków przestępstw związanych z ładunkami, ale także agresja w metodach ich popełniania. Na przykład 5% ankietowanych było bezpośrednio dotkniętych lub znało kogoś dotkniętego kradzieżą ładunku z użyciem gazu usypiającego.

Dlaczego przestępczość związana z ładunkami rośnie?

Oprócz zbadania wpływu na poszczególne osoby, badanie wykazało również, jakie są zdaniem pracowników branży główne przyczyny wzrostu przestępczości związanej z ładunkami.

Wspólnym tematem była rosnąca ilość ładunków na drogach, która zdaniem 44% jest głównym czynnikiem. Podobna liczba (37%) uważa, że rosnąca wartość ładunku, zarówno pod względem średniego ładunku, jak i ilości ładunku na drodze, przyczynia się do dramatycznego wzrostu liczby incydentów.

37% UWAŻAJĄ, ŻE ROSNĄCA WARTOŚĆ ŁADUNKÓW PRZYCZYNIA SIĘ DO DRAMATYCZNEGO WZROSTU LICZBY INCYDENTÓW

Uważa się również, że brak troski i zaangażowania w ochronę pojazdów jest głównym czynnikiem.30% respondentów uważa, że ich firma nie jest wystarczająco zaangażowana w ochronę pojazdów. Prawie co czwarty respondent uważa, że brak zainteresowania ze strony władz niepotrzebnie utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa.

Zdecydowanie najpopularniejsza odpowiedź wiąże się z brakiem opieki: 61,7% uważa, żebrak bezpiecznego parkingu jest głównym powodem wzrostu przestępczości związanej z ładunkami, a wśród osób, które padły ofiarą przestępstwa, odsetek ten wzrósł do 74,7%.

61,7% UWAŻA, ŻE BRAK BEZPIECZNYCH PARKINGÓW JEST GŁÓWNYM POWODEM WZROSTU PRZESTĘPCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z ŁADUNKAMI.

WZRASTA DO74,7% WŚRÓD OSÓB, KTÓRE PADŁY OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Wpływ przestępstw związanych z ładunkami

Zdrowie kierowców

Zły stan zdrowia psychicznego i fizycznego jest już istotnym czynnikiem wpływającym na pracę kierowców długodystansowych. W i tak już stresującym i wymagającym środowisku pracy, rosnące wskaźniki przestępczości związanej z ładunkami mają negatywny wpływ i mogą skutkować zwiększoną liczbą przypadków zmęczenia, depresji i lęku.

1 NA 3 PRACOWNIKÓW BRANŻY MIAŁ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ICH ZDROWIE PSYCHICZNE.

Na pytanie dotyczące stwierdzenia "Przestępczość w branży logistycznej/ transportowej negatywnie wpływa na moje zdrowie psychiczne", 34,8% respondentów zgodziło się lub zdecydowanie się zgodziło. Liczba taznacznie wzrosła do 56,6% wśród osób, które zostały dotknięte kradzieżą naczepy/kontenera i osiągnęła aż 66,7% wśród osób, które padły ofiarą kradzieży z kabiny.

66,7% OFIAR KRADZIEŻY Z KABINY PRZYZNAŁO, ŻE MIAŁO TO WPŁYW NA ICH ZDROWIE PSYCHICZNE.

Część tych obaw może wynikać z samej liczby osób, które padły ofiarą ataków na ich taksówkę. Jedna na trzy osoby padła ofiarą kradzieży ładunku lub przedmiotów osobistych z kabiny, a 17,7% padło ofiarą kradzieży, gdy kierowca spał w kabinie. Chociaż jest to niewielka liczba, fakt, że 5,1% zgłosiło, że padło ofiarą kradzieży z użyciem gazu usypiającego, pozostaje alarmujący i pokazuje poziom agresji, z jakim rozwijają się nowe formy przestępczości związanej z ładunkami.

O szerzej pojętej branży

Problem ten dotyczy nie tylko kierowców. Osoby pełniące inne funkcje, takie jak ładowacze lub kierownicy flot, również zauważyły, jak powszechne stało się doświadczenie przestępczości związanej z ładunkami.46,3% osób pracujących w branży miało lub zna kogoś, kto został dotknięty przestępczością związaną z ładunkami.

46,3% OSÓB PRACUJĄCYCH W BRANŻY MIAŁO LUB ZNA KOGOŚ, KTO ZOSTAŁ DOTKNIĘTY PRZESTĘPSTWAMI ZWIĄZANYMI Z ŁADUNKAMI.

Poza zdrowiem osobistym, istnieją poważne obawy o reputację branży i jej zdolność do skutecznej rekrutacji w przyszłości. Już teraz występuje niedobór kierowców, ale rosnąca przestępczość związana z ładunkami prawdopodobnie jeszcze go zwiększy.28,9% respondentów uważa, że branża jest nieatrakcyjna dla nowych kierowców ze względów bezpieczeństwa, a 58,9% uważa, że ogólny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne jest głównym powodem, dla którego potencjalni rekruterzy mogą nie brać jej pod uwagę.

Zapobieganie przestępstwom związanym z ładunkami

Przy tak dużym zaniepokojeniu oczywiste jest, że świadomość i proaktywna reakcja są niezbędne do zwalczania wzrostu przestępczości związanej z ładunkami. Oprócz określenia wpływu i skali tego wyzwania dla branży, w ankiecie zapytano również tych, którzy są najbliżej niego, jak ich zdaniem można zapobiec wzrostowi przestępczości związanej z ładunkami.

Badanie wykazało, że prawie dwie trzecie respondentów uważa, żebrak bezpiecznego parkingu jest główną przyczyną wzrostu przestępczości, a 30% uważa, żepłatności bezgotówkowe są jednym z najlepszych sposobów zapobiegania przestępstwom związanym z ładunkami - w obu tych obszarach usługi SNAP mogą pomóc kierowcom w całej Europie.

30% UWAŻA, ŻE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE SĄ JEDNYM Z NAJLEPSZYCH SPOSOBÓW ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM ZWIĄZANYM Z ŁADUNKAMI.

“Patrząc na wyniki ankiety dotyczącej kosztów przestępstw związanych z ładunkami, jasne jest, że branża domaga się zwiększenia bezpiecznych opcji parkingowych i płatności bezgotówkowych w celu ograniczenia kradzieży taksówek i ładunków.”

mówi dyrektor zarządzający SNAP, Mark Garner.

“SNAP świadczy te usługi w Wielkiej Brytanii z dużym powodzeniem i ciężko pracujemy, aby zwiększyć liczbę bezpiecznych parkingów dla ciężarówek w całej Europie kontynentalnej. Obecnie posiadamy 16 lokalizacji w Niemczech, w tym sześć wstępnie zarezerwowanych lokalizacji Depot Parking, a w 2020 roku będzie ich znacznie więcej.”

“SNAP z dumą wspiera pracowników branży, dostarczając rozwiązania i usługi, które nie tylko zapewniają wygodę kierowcom i operatorom flot, ale mogą mieć wymierny wpływ na zmniejszenie przestępczości związanej z ładunkami i poprawę zdrowia psychicznego w nadchodzących latach.”

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o SNAP, odwiedź stronę www.snapacc.com.