Podmínky a pravidla

1. Úvod

1.1 Tato smlouva o předplatném (Podmínky') řídí vaše ('Zákazník') předplatné a využívání služeb pro těžká nákladní vozidla a bezhotovostní platby (Služba') zpřístupněné společností ETP Card Processing Ltd (SNAP) se sídlem v Anglii, registrační číslo: 06576159 (Společnost' nebo 'SNAP';).

1.2 Zákazník přijímá tyto podmínky při registraci nebo objednání služby nebo při obnovení takového předplatného.

1.3 Služba je k dispozici komerčním zákazníkům i spotřebitelům, kteří využívají náš internetový obchod.

2. Předplatné

2.1 Služba je zákazníkovi přístupná ve specifických formátech určených společností podle jejího vlastního uvážení.

2.2 Za předpokladu, že zákazník souhlasí s podmínkami těchto Podmínek a dodržuje je, uděluje společnost zákazníkovi omezené, nevýhradní, nepřenosné a neomezené právo na přístup ke službě a její používání pro dohodnutý počet uživatelů a výhradně pro interní obchodní operace zákazníka. Zákazník není oprávněn instalovat, kopírovat, používat nebo jinak využívat Službu jiným způsobem, než je uvedeno v těchto Podmínkách. Veškerá práva, která nebyla výslovně udělena, si vyhrazuje Společnost.

2.3 Uživatelé mohou být zaměstnanci zákazníka nebo uživatelé, kteří nejsou zaměstnanci zákazníka.

3. Služba

3.1 Společnost poskytuje zákazníkovi účet, který lze používat na kterémkoli zúčastněném místě pro jakoukoli službu, která byla dohodnuta před poskytnutím služby.

3.2 Zúčastněné stránky jsou komerční a mohou je využívat všichni řidiči. Místa určená pouze pro SNAP jsou soukromá a jsou k dispozici pouze kontrolovaným skupinám.

3.3 Společnost nenese žádnou odpovědnost za bezpečnost obsahu stránek SNAP. V případě krádeže nebo poškození vozidla zákazníka udělá Společnost vše, co je v jejích silách, aby pomohla, ale je nezbytné, aby zákazník kontaktoval pojišťovnu a majitele kempu, aby se to vyřešilo.

3.4 Za fyzicky poskytovanou službu odpovídá zúčastněná stránka nebo poskytovatel služby; společnost zajišťuje způsob zaznamenávání transakcí a správu účtu zákazníka. Jakýkoli spor týkající se transakce může v první instanci řešit Společnost, ale pokud se jej nepodaří vyřešit, případná náprava se uskuteční mezi Zákazníkem a provozovatelem místa nebo poskytovatelem služeb, přičemž úpravy se projeví na účtu SNAP Zákazníka.

3.5 Místa určená pouze pro SNAP je třeba předem rezervovat před příjezdem; to může zákazník nebo jeho řidiči provést online, prostřednictvím naší partnerské aplikace intruck nebo telefonicky u společnosti. Za předem rezervované parkování se účtuje rezervační poplatek, jak je uvedeno v příloze 1. Rezervaci lze změnit do 16:00 hodin v den konání akce, jinak je však závazná a z účtu Zákazníka bude stržena částka za parkovací relaci. Každá provedená rezervace znamená, že místo čeká a je rezervováno pro dané vozidlo a řidiče bez ohledu na čas jejich příjezdu.

3.6 Aktuální služby založené na registraci jsou Parkování těžkých nákladních vozidel, Mytí a platební služba Dartford Crossing; zákazník se může z kterékoli služby odhlásit. Společnost rovněž nabízí financování majetku, přístupové a bezpečnostní systémy a internetový obchod.

3.7 Ověřování každé transakce se provádí podle registračního čísla; zákazník má online přístup a kontrolu nad tím, která registrační čísla jsou připojena k jeho účtu. Všechna registrační čísla, která jsou připojena k účtu Zákazníka, jsou považována za odpovědnost Zákazníka a Zákazník nese odpovědnost za veškeré vznesené poplatky.

4. Ceny a platby

4.1 Společnost každý týden (nebo měsíc v rámci EU) vystaví zákazníkovi fakturu za všechny služby, které zákazník využil. Faktura je zasílána e-mailem.

4.2 Společnost si vyhrazuje právo připočítat ke každé faktuře poplatek za služby ve výši 2 % (3 % v případě, že zákazník nesloží u společnosti SNAP dostatečnou zálohu).

4.3 Platební podmínky jsou striktně 7 dní netto.

4.4 V případě nezaplacení si společnost vyhrazuje právo zastavit účet zákazníka. To bude mít za následek, že řidiči Zákazníka budou na místech odmítnuti a budou muset zaplatit jiným způsobem. Účty "na stopce" nemohou využívat místa určená pouze pro SNAP. Před vyřazením vozidel zákazníka ze systému Dartford Crossing společnost oznámí zákazníkovi tuto skutečnost další 2 pracovní dny předem. Jakmile se tak stane, bude Zákazník povinen zaplatit pokutu PCN, pokud se nedomluví na zaplacení za každé použití přechodu Dartford Crossing.

4.5 Pokud se platba inkasa nepodaří, bude zákazníkovi účtováno 10 GBP plus DPH z důvodu administrativních nákladů. To se bude týkat prvních 3 neúspěšných inkas. Po třetím selhání bude služba Přímého inkasa zrušena a Zákazník bude požádán o složení zálohy, aby mohl nadále využívat Služby Společnosti.

4.6 Pokud zákazník zanechá společnosti zálohu, není použita k úhradě účtu zákazníka, je pouze držena jako jistota a zákazník musí zajistit, aby byla každá faktura uhrazena. U všech účtů ve Velké Británii, které utrácejí méně než 10 liber týdně, bude vyžadován způsob platby přímým inkasem. Způsob platby přímým inkasem bude vyžadován pro jakýkoli účet ve Spojeném království, který využívá pouze službu Dartford toll.

5. Doba platnosti a ukončení

5.1 Společnost očekává, že se řidiči zákazníka budou při návštěvě všech zúčastněných míst chovat zodpovědně. Hlášení o nevhodném chování, poškozování majetku nebo ukládání odpadu budou prošetřena a bude zjednána náprava ze strany Zákazníka. Přetrvávající nebo extrémně špatné chování může vést k uzavření účtu.

5.2 Společnost může tuto smlouvu okamžitě vypovědět, pokud zákazník podstatně poruší podmínky.

6. Ochrana údajů

6.2 Vzhledem k tomu, že Společnost je zpracovatelem údajů a Zákazník je správcem údajů, jsou povinnosti obou stran týkající se zpracování osobních údajů upraveny ve Smlouvě o zpracování údajů, která je přílohou č. 2. Přijetím těchto Podmínek Zákazník souhlasí také se Smlouvou o zpracování údajů.

6.3 Zákazník je povinen udržovat uživatelská přihlašovací jména a hesla ke službě v tajnosti před neoprávněnými uživateli nebo třetími stranami.

6.4 Zákazník je povinen zajistit, aby osobní údaje poskytnuté Zákazníkem a používané v rámci Služby byly Zákazníkem zpracovávány v souladu se všemi platnými právními předpisy. 6.5. Zákazník je povinen zajistit, aby údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci Služby, včetně osobních údajů, neporušovaly práva třetích osob a/nebo platné právní předpisy. Společnost je oprávněna vymazat jakékoli údaje, které podle jejího uvážení představují porušení výše uvedeného závazku.

7. Zadání

7.1 Společnost je oprávněna postoupit veškerá svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, včetně těchto podmínek, třetí straně.

7.2 Zákazník nemůže svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o předplatném postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Takový souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen.

8. Důvěrnost

8.1 Veškeré důvěrné informace, které jedna ze stran obdrží od druhé strany, musí přijímající strana a její ředitelé, zaměstnanci, poradci nebo zástupci uchovávat v naprosté důvěrnosti a nesmí je bez předchozího písemného souhlasu společnosti použít k jinému účelu než v souvislosti s plněním této smlouvy.

8.2 Důvěrné informace nezahrnují informace, které
i. se již dostaly na veřejnost jinak než porušením této povinnosti mlčenlivosti;
ii. byly získány od nezávislé třetí strany jinak než porušením povinnosti mlčenlivosti; nebo
iii. zákazník může prokázat, že byl před zveřejněním nezávisle vyvinut touto stranou.

8.3 Veškeré reklamy, tiskové zprávy, veřejná oznámení a veřejná sdělení strany týkající se služby musí být před zveřejněním třetí straně schváleny oběma stranami. Toto ustanovení nebrání straně v tom, aby vydávala takové tiskové zprávy, veřejná oznámení nebo zveřejňovala informace, které mohou být vyžadovány zákonem nebo jsou jinak rozumně odůvodněny k ochraně oprávněných zájmů strany.

8.4 Ukončení této smlouvy nemá vliv na povinnosti stran podle tohoto článku 8.

Dodatek 1

- Poplatky za rezervaci: Rezervace online: 25 pencí, rezervace po telefonu nebo přes aplikaci: 1 libra.