Taisyklės ir sąlygos

1. Įvadas

1.1 Ši prenumeratos sutartis (toliau -Sąlygos') reglamentuoja jūsų (Klientas") prenumerata ir naudojimasis sunkiasvorių sunkvežimių paslaugų priemonėmis bei mokėjimas negrynaisiais pinigais (Paslauga'), kurią teikia "ETP Card Processing Ltd" (SNAP), kurios registruota buveinė yra Anglijoje, įmonės registracijos numeris: 06576159 (Įmonė' arbaSNAP';).

1.2 Klientas sutinka su šiomis Sąlygomis užsiregistruodamas, užsisakydamas Paslaugą arba atnaujindamas bet kokią tokią prenumeratą.

1.3 Paslauga teikiama komerciniams klientams ir vartotojams, kurie naudojasi mūsų internetine parduotuve.

2. Prenumerata

2.1 Paslauga Klientui prieinama tam tikrais Bendrovės savo nuožiūra nustatytais formatais.

2.2 Jei Klientas sutinka su šiomis Sąlygomis ir jų laikosi, Bendrovė suteikia Klientui ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą ir neterminuotą teisę naudotis Paslauga sutartam naudotojų skaičiui ir tik Kliento vidaus verslo operacijoms. Klientui neleidžiama įdiegti, kopijuoti, naudoti ar kitaip eksploatuoti Paslaugą kitaip, nei nustatyta šiose Sąlygose. Visas aiškiai nesuteiktas teises pasilieka Bendrovė.

2.3 Vartotojai gali būti tiek Kliento darbuotojai, tiek Klientui neįdarbinti naudotojai.

3. Paslauga

3.1 Bendrovė suteikia Klientui paskyrą, kuri gali būti naudojama bet kurioje dalyvaujančioje svetainėje bet kokiai Paslaugai, dėl kurios buvo susitarta prieš teikiant Paslaugą.

3.2 Dalyvaujančios svetainės yra komercinės ir jomis gali naudotis visi vairuotojai. Tik SNAP svetainės yra privačios ir jomis gali naudotis tik kontroliuojamos grupės.

3.3 Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už SNAP svetainės turinio saugumą. Kliento transporto priemonės vagystės ar sugadinimo atveju Bendrovė padarys viską, ką gali, kad padėtų, tačiau labai svarbu, kad Klientas kreiptųsi į draudimo bendrovę ir aikštelės savininkus ir išspręstų šį klausimą.

3.4 Už fiziškai teikiamą paslaugą atsako dalyvaujanti svetainė arba paslaugos teikėjas; Bendrovė suteikia sandorio registravimo ir Kliento paskyros valdymo metodą. Bet kokį ginčą dėl sandorio pirmiausia gali spręsti Bendrovė, tačiau, jei ginčo išspręsti nepavyksta, bet koks galimas teisių gynimo būdas bus sprendžiamas tarp Kliento ir svetainės operatoriaus ar paslaugų teikėjo, o korekcijos atsispindės Kliento SNAP sąskaitoje.

3.5 Tik SNAP svetaines reikia iš anksto užsisakyti prieš atvykstant; tai galima padaryti internetu, per mūsų partnerio programėlę intruck arba telefonu Bendrovei, Klientui arba Kliento vairuotojams. Už iš anksto užsakytą stovėjimo vietą taikomas 1 priede nurodytas rezervavimo mokestis. Užsakymus galima keisti iki 16.00 val. tą dieną, tačiau kitu atveju jie yra privalomi ir iš Kliento sąskaitos bus nuskaičiuotas mokestis už stovėjimo sesiją. Bet koks atliktas užsakymas reiškia, kad vieta laukia ir yra rezervuota tai transporto priemonei ir vairuotojui, neatsižvelgiant į jų atvykimo laiką.

3.6 Šiuo metu registracijos pagrindu teikiamos šios paslaugos: sunkiasvorių sunkvežimių stovėjimo aikštelė, plovimo paslauga ir Dartfordo pervažos mokėjimo paslauga; Klientas gali atsisakyti bet kurios paslaugos. Bendrovė taip pat siūlo turto finansavimo, prieigos ir apsaugos sistemas bei internetinę parduotuvę.

3.7 Kiekviena operacija patvirtinama pagal registracijos numerį; Klientas turi internetinę prieigą ir gali kontroliuoti, kokie registracijos numeriai priskiriami Kliento paskyrai. Bet kokie registracijos numeriai, prijungti prie Kliento paskyros, laikomi Kliento atsakomybe, ir Klientas atsako už bet kokius priskaičiuotus mokesčius.

4. Kainos ir mokėjimai

4.1 Kiekvieną savaitę (arba kas mėnesį ES) bendrovė išrašo sąskaitą faktūrą klientui už visas jo naudotas paslaugas. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu.

4.2 Bendrovė pasilieka teisę prie kiekvienos sąskaitos pridėti 2 % aptarnavimo mokestį (3 %, jei tai nėra tiesioginio debeto paslauga), jei Klientas nepateikia SNAP pakankamo užstato.

4.3 Mokėjimo terminai yra griežtai 7 dienų grynasis.

4.4. Nesumokėjimo atveju Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti Kliento sąskaitą. Tai reiškia, kad Kliento vairuotojams bus atsisakyta leisti atvykti į aikšteles ir jie turės atsiskaityti kitu būdu. Visos "sustabdytos" sąskaitos negali naudotis tik SNAP svetainėmis. Prieš pašalindama Kliento transporto priemones iš Dartfordo pervažos sistemos, Bendrovė apie tai informuos Klientą dar prieš 2 darbo dienas. Kai tai bus padaryta, Klientui teks mokėti PCN baudas, jei Klientas nesiims priemonių sumokėti už kiekvieną naudojimąsi Dartfordo pervaža.

4.5 Jei Kliento tiesioginio debeto mokėjimas nepavyksta, iš Kliento bus imamas 10 £ plius PVM mokestis dėl administravimo išlaidų. Tai bus taikoma už pirmuosius 3 tiesioginio debeto nesėkmės atvejus. Po trečio karto tiesioginio debeto paslauga bus atšaukta ir Kliento bus paprašyta sumokėti užstatą, kad jis galėtų toliau naudotis Bendrovės paslaugomis.

4.6 Jei Klientas palieka Bendrovei užstatą, jis nenaudojamas Kliento sąskaitai apmokėti, jis tiesiog laikomas kaip užstatas, o Klientas turi užtikrinti, kad kiekviena sąskaita būtų apmokėta. Tiesioginio debeto mokėjimo būdas bus reikalingas bet kuriai JK sąskaitai, išleidžiančiai mažiau nei 10 svarų sterlingų per savaitę. Tiesioginio debeto mokėjimo metodas bus reikalingas bet kuriai JK sąskaitai, kuri naudojasi tik Dartfordo rinkliavos paslauga.

5. Terminas ir nutraukimas

5.1 Bendrovė tikisi, kad Kliento vairuotojai, lankydamiesi visose dalyvaujančiose svetainėse, elgsis atsakingai. Pranešimai apie netinkamą elgesį, turto sugadinimą ar atliekų kaupimą bus ištirti ir bus prašoma Kliento ištaisyti padėtį. Dėl nuolatinio ar itin blogo elgesio paskyra gali būti uždaryta.

5.2 Bendrovė gali nedelsdama nutraukti šią sutartį, jei Klientas iš esmės pažeidžia Sąlygas.

6. Duomenų apsauga

6.2 Kadangi Bendrovė yra duomenų tvarkytojas, o Klientas - duomenų valdytojas, abiejų šalių įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, reglamentuojami 2 priede pateiktoje Duomenų tvarkytojo sutartyje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Klientas taip pat sutinka su Duomenų tvarkytojo sutartimi.

6.3 Klientas privalo saugoti Paslaugos naudotojo prisijungimo vardus ir slaptažodžius nuo bet kokių neįgaliotų naudotojų ar trečiųjų šalių.

6.4 Klientas privalo užtikrinti, kad Kliento pateiktus ir Paslaugoje naudojamus asmens duomenis Klientas tvarkytų laikydamasis visų galiojančių įstatymų. 6.5. Klientas privalo užtikrinti, kad Paslaugoje pateikti Kliento duomenys, įskaitant asmens duomenis, nepažeistų jokių trečiųjų šalių teisių ir (arba) galiojančių teisės aktų. Bendrovė turi teisę ištrinti bet kokius duomenis, kurie, Bendrovės nuožiūra, pažeidžia minėtą įsipareigojimą.

7. Užduotis

7.1 Bendrovė turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šią sutartį, įskaitant šias Sąlygas, trečiajai šaliai.

7.2. Klientas negali perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal prenumeratos sutartį trečiajai šaliai be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Tokio sutikimo negalima nepagrįstai atsisakyti duoti.

8. Konfidencialumas

8.1 Visa konfidenciali informacija, kurią bet kuri šalis gauna iš kitos šalies, turi būti visiškai konfidenciali ją gaunančiai šaliai ir jos direktoriams, darbuotojams, patarėjams ar atstovams ir be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo negali būti naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus susijusius su šios sutarties vykdymu.

8.2 Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri
i. jau tapo viešai prieinama, išskyrus atvejus, kai buvo pažeistas šis konfidencialumo įsipareigojimas;
ii. buvo gautas iš nepriklausomos trečiosios šalies, išskyrus atvejus, kai pažeidžiamas konfidencialumo įsipareigojimas; arba
iii. Klientas gali įrodyti, kad prieš atskleidžiant informaciją ji buvo nepriklausomai sukurta tos šalies.

8.3 Visą su Paslauga susijusią reklamą, pranešimus spaudai, viešus skelbimus ir viešą informaciją, kurią šalis skelbia viešai, prieš skelbiant bet kuriai trečiajai šaliai, turi patvirtinti abi šalys. Šis punktas nedraudžia šaliai skelbti pranešimų spaudai, viešų pranešimų ar viešos informacijos atskleidimo, jei to reikalauja įstatymai ar kitaip pagrįstai reikalaujama siekiant apsaugoti teisėtus šalies interesus.

8.4 Šios sutarties nutraukimas neturi įtakos šalių įsipareigojimams pagal šį 8 punktą.

1 priedėlis

- Rezervacijos mokesčiai: Užsakymas internetu: 25p, užsakymas telefonu arba programėle: 1 £