Правила и условия

1. Въведение

1.1 Настоящото споразумение за абонамент (Условия') управляват вашите ('Клиент') абонамент за и използване на съоръженията за обслужване на тежкотоварни автомобили и безналично плащане (Услуга'), предоставени от ETP Card Processing Ltd (SNAP), със седалище в Англия и регистрационен номер на компанията: 06576159 (Компания' или 'SNAP';).

1.2 Условията се приемат от Клиента при регистрацията или поръчката на Услугата или подновяването на такъв абонамент.

1.3 Услугата е достъпна за търговски клиенти, както и за потребители, които използват нашия онлайн магазин.

2. Абонаментът

2.1 Услугата е достъпна за Клиента в определени формати, определени от Дружеството по негова преценка.

2.2 При условие че Клиентът приеме и спазва условията на настоящите Условия, Дружеството предоставя на Клиента ограничено, неизключително, непрехвърляемо и безсрочно право на достъп и използване на Услугата за договорения брой потребители и единствено за вътрешни бизнес операции на Клиента. Клиентът няма право да инсталира, копира, използва или по друг начин да експлоатира Услугата по начин, различен от посочения в настоящите Условия. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Дружеството.

2.3 Потребителите могат да бъдат както служители на Клиента, така и потребители, които не са наети от Клиента.

3. Услугата

3.1 Дружеството предоставя акаунт на Клиента, който може да се използва във всеки участващ сайт за всяка Услуга, за която е постигнато съгласие преди предоставянето на Услугата.

3.2 Участващите сайтове са търговски и могат да се използват от всички водачи. Сайтовете, предназначени само за SNAP, са частни и са достъпни само за контролирани групи.

3.3 Дружеството не носи отговорност за сигурността на съдържанието на сайта на SNAP. В случай на кражба или повреда на превозното средство на Клиента Дружеството ще направи всичко възможно, за да помогне, но е изключително важно Клиентът да се свърже със застрахователната компания и собствениците на обекта, за да се разреши проблемът.

3.4 Физическата услуга, която се предоставя, е отговорност на участващия сайт или доставчик на услуги; Дружеството предоставя метода за регистриране на транзакцията и управление на сметката на Клиента. Всеки спор относно транзакция може да бъде разгледан от Дружеството на първа инстанция, но ако той не бъде разрешен, евентуалното отстраняване на проблема ще бъде между Клиента и оператора на сайта или доставчика на услуги, като корекциите ще бъдат отразени в сметката на Клиента в SNAP.

3.5 Местата само за SNAP трябва да бъдат предварително резервирани преди пристигането; това може да стане онлайн, чрез партньорското ни приложение intruck или по телефона на Дружеството, от Клиента или шофьорите на Клиента. Предварително резервираният паркинг е свързан с такса за резервация, както е посочено в приложение 1. Резервациите могат да бъдат променяни до 16:00 ч. в деня на пристигането, но в противен случай са задължителни и сметката на Клиента ще бъде таксувана за сесията за паркиране. Всяка направена резервация означава, че мястото чака и е запазено за това превозно средство и водач, независимо от часа на пристигане.

3.6 Настоящите услуги, базирани на регистрация, са паркиране на тежкотоварни автомобили, миене и платежна услуга за преминаване през Дартфорд; Клиентът може да се откаже от всяка услуга. Дружеството предлага също така финансиране на активи, системи за достъп и сигурност и онлайн магазин.

3.7 Потвърждаването на всяка транзакция се извършва чрез регистрационен номер; Клиентът има онлайн достъп и контрол върху това кои регистрационни номера са прикрепени към профила му. Всички регистрационни номера, които са прикрепени към акаунта на Клиента, се считат за отговорност на Клиента и той носи отговорност за всички начислени такси.

4. Цени и плащане

4.1 Всяка седмица (или всеки месец в рамките на ЕС) компанията издава фактура на клиента за всички услуги, които той е използвал. Фактурата се изпраща по електронна поща.

4.2 Дружеството си запазва правото да добави 2% такса за обслужване (3%, ако не е на директен дебит) към всяка фактура, ако Клиентът не внесе достатъчен депозит в SNAP.

4.3 Условията за плащане са стриктно 7 дни нетно.

4.4 В случай на неплащане Дружеството си запазва правото да спре сметката на Клиента. Това ще доведе до отказ на шофьорите на Клиента на обектите и до необходимостта да се плати по друг начин. Всички сметки, които са "спрени", не могат да използват обекти, предназначени само за SNAP. Дружеството ще уведоми Клиента с още 2 работни дни преди да премахне превозните средства на Клиента от системата Dartford Crossing. След като това бъде направено, Клиентът ще носи отговорност за глоби по PCN, ако не предприеме мерки за плащане за всяко използване на Dartford Crossing.

4.5 Ако плащането по директния дебит на Клиента е неуспешно, Клиентът ще бъде таксуван с 10 GBP плюс ДДС за административни разходи. Това ще се отнася за първите 3 неуспешни директни дебита. След третия път услугата "Директен дебит" ще бъде отменена и от Клиента ще бъде поискан гаранционен депозит, за да продължи да използва Услугите на Дружеството.

4.6 Ако Клиентът остави депозит в Дружеството, той не се използва за плащане на сметката на Клиента, а просто се държи като гаранция и Клиентът трябва да гарантира, че всяка фактура е платена. За всяка сметка в Обединеното кралство, която изразходва по-малко от 10 GBP седмично, ще се изисква метод за плащане чрез директен дебит. Метод за плащане с директен дебит се изисква за всяка сметка в Обединеното кралство, която използва само услугата за таксуване в Дартфорд.

5. Срок и прекратяване

5.1 Дружеството очаква шофьорите на Клиента да се държат отговорно, когато посещават всички участващи обекти. Съобщенията за неправомерно поведение, повреждане на имущество или депониране на отпадъци ще бъдат разследвани и ще се търси решение от Клиента. Постоянното или изключително лошо поведение може да доведе до закриване на акаунта.

5.2 Дружеството може незабавно да прекрати този договор, ако Клиентът наруши съществено Условията.

6. Защита на данните

6.2 Тъй като Дружеството е обработващ лични данни, а Клиентът е администратор на лични данни, задълженията на двете страни по отношение на обработката на лични данни са регламентирани в Споразумението за обработване на лични данни, приложено като приложение 2. С приемането на настоящите Условия Клиентът приема и Споразумението с обработващия лични данни.

6.3 Клиентът е длъжен да пази в тайна потребителските имена и пароли за Услугата от неоторизирани потребители или трети страни.

6.4 Клиентът е длъжен да гарантира, че личните данни, предоставени от Клиента и използвани в Услугата, се обработват от Клиента в съответствие с всички приложими закони. Клиентът е длъжен да гарантира, че предоставените от него данни в Услугата, включително лични данни, не нарушават права на трети лица и/или приложимото законодателство. Дружеството има право да изтрие всички данни, които по преценка на Дружеството представляват нарушение на горепосоченото задължение.

7. Задание

7.1 Дружеството има право да прехвърли всички свои права и задължения съгласно това споразумение, включително настоящите Условия, на трета страна.

7.2 Клиентът не може да прехвърля правата и задълженията си съгласно договора за абонамент на трета страна без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Такова съгласие не трябва да бъде неоснователно отказвано.

8. Конфиденциалност

8.1 Цялата конфиденциална информация, получена от една от страните от другата страна, трябва да се пази в пълна тайна от получаващата страна и нейните директори, служители, съветници или представители и не трябва да се използва без предварителното писмено съгласие на Дружеството за други цели, освен във връзка с изпълнението на този договор.

8.2 Конфиденциалната информация не включва информация, която
i. вече е станал обществено достояние, освен в резултат на нарушаване на това задължение за поверителност;
ii. е получено от независима трета страна, освен в резултат на нарушаване на задължение за поверителност; или
iii. клиентът може да докаже, че е бил независимо разработен от тази страна преди оповестяването.

8.3 Всички реклами, прессъобщения, публични съобщения и публично оповестяване от страна на една от страните, свързани с дадена Услуга, трябва да бъдат одобрени от двете страни, преди да бъдат предоставени на трета страна. Настоящата клауза не възпрепятства страната да прави такива прессъобщения, публични съобщения или публични разкрития, каквито може да се изискват по закон или по друг начин са разумно обосновани за защита на законните интереси на страната.

8.4 Прекратяването на този договор няма да засегне задълженията на страните по тази точка 8.

Приложение 1

- Такси за резервация: Онлайн резервация 25p, резервация по телефона или чрез приложение £1