Vilkår og betingelser

1. Indledning

1.1 Denne abonnementsaftale (Betingelser') regulerer din (Kunde') tilmelding til og brug af servicefaciliteter for tunge lastvogne og kontantløs betaling (')Service'), der stilles til rådighed af ETP Card Processing Ltd (SNAP), der har sit registrerede kontor i England med selskabsnummer: 06576159 ('Virksomhed' eller 'SNAP';).

1.2 Vilkårene accepteres af kunden ved registrering eller bestilling af tjenesten eller fornyelse af et sådant abonnement.

1.3 Tjenesten er tilgængelig for erhvervskunder samt forbrugere, der bruger vores online shop.

2. Abonnementet

2.1 Tjenesten er tilgængelig for kunden i bestemte formater, som selskabet efter eget skøn har udpeget.

2.2 Med forbehold af Kundens accept af og overholdelse af vilkårene og betingelserne i disse Vilkår giver Virksomheden Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-perpetuel ret til at få adgang til og bruge Tjenesten for det aftalte antal brugere og udelukkende til Kundens interne forretningsaktiviteter. Kunden må ikke installere, kopiere, bruge eller på anden måde udnytte tjenesten på anden måde end den, der er fastsat i disse vilkår. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, forbeholdes af selskabet.

2.3 Brugere kan enten være ansatte hos kunden eller brugere, der ikke er ansat hos kunden.

3. Tjenesten

3.1 Selskabet stiller en konto til rådighed for kunden, som kan bruges på ethvert deltagende websted til enhver tjeneste, som er blevet aftalt forud for levering af tjenesten.

3.2 De deltagende steder er kommercielle og kan bruges af alle chauffører. SNAP-only-steder er private og kun tilgængelige for kontrollerede grupper.

3.3 Virksomheden påtager sig intet ansvar for sikkerheden af indholdet på et SNAP-websted. I tilfælde af tyveri eller skade på kundens køretøj vil selskabet gøre alt, hvad det kan for at hjælpe, men det er vigtigt, at kunden kontakter forsikringsselskabet og stedets ejere for at få det løst.

3.4 Den fysiske tjeneste, der leveres, er det deltagende websted eller den deltagende tjenesteudbyder ansvarlig for; selskabet leverer metoden til registrering af transaktionen og forvaltning af kundens konto. Enhver tvist vedrørende en transaktion kan i første omgang behandles af selskabet, men hvis den ikke kan løses, vil en eventuel afhjælpning foregå mellem kunden og webstedets operatør eller tjenesteudbyderen, og justeringer vil blive afspejlet på kundens SNAP-konto.

3.5 SNAP-pladserne skal forudbestilles inden ankomst; dette kan gøres online, via vores partner-app intruck eller via telefon til selskabet af kunden eller kundens chauffører. Forudbestilte parkeringspladser pålægges en reservationsafgift som vist i bilag 1. Reservationer kan ændres indtil kl. 16.00 på dagen, men er ellers bindende, og Kundens konto vil blive debiteret for en parkeringssession. Enhver reservation betyder, at en plads er ventet og reserveret til det pågældende køretøj og den pågældende chauffør, uanset tidspunktet for deres ankomst.

3.6 De nuværende registreringsbaserede tjenester er HGV-parkering, vask og Dartford Crossing-betalingstjeneste; kunden kan fravælge enhver tjeneste. Virksomheden tilbyder også finansiering af aktiver, adgangs- og sikkerhedssystemer og en onlinebutik.

3.7 Validering af hver transaktion sker ved hjælp af registreringsnummer; kunden har online adgang til og kontrol over, hvilke registreringsnumre der er knyttet til kundens konto. Alle registreringsnumre, der er knyttet til kundens konto, anses for at være kundens ansvar, og kunden hæfter for alle opkrævninger.

4. Priser og betaling

4.1 Hver uge (eller månedligt i EU) fakturerer virksomheden kunden for alle tjenester, som kunden har brugt. Fakturaen sendes via e-mail.

4.2 Virksomheden forbeholder sig ret til at lægge et servicegebyr på 2 % (3 %, hvis der ikke er tale om direkte debitering) til hver faktura, hvis kunden ikke indbetaler tilstrækkeligt depositum til SNAP.

4.3 Betalingsbetingelser er strengt 7 dage netto.

4.4 I tilfælde af manglende betaling forbeholder selskabet sig ret til at sætte kundens konto "på stop". Dette vil medføre, at Kundens chauffører bliver afvist på stederne og skal betale på anden vis. Alle konti, der er "stoppet", kan ikke benytte SNAP-only-pladser. Selskabet giver kunden yderligere 2 arbejdsdage i varsel, før det fjerner kundens køretøjer fra Dartford Crossing-systemet. Når dette er sket, vil kunden være ansvarlig for PCN-bøder, hvis kunden ikke træffer foranstaltninger til at betale for hver enkelt brug af Dartford Crossing.

4.5 Hvis Kundens betaling via direkte debitering mislykkes, vil Kunden blive opkrævet 10 £ plus moms for administrationsomkostninger. Dette vil være tilfældet for de første 3 mislykkede direkte debiteringer. Efter tredje gang vil Direct Debit-tjenesten blive ophævet, og Kunden vil blive bedt om et sikkerhedsdepositum for at fortsætte med at bruge selskabets tjenester.

4.6 Hvis kunden efterlader et depositum hos selskabet, bruges det ikke til at betale kundens konto, det holdes blot som sikkerhed, og kunden skal sikre, at hver enkelt faktura betales. Der kræves en betalingsmetode med direkte debitering for alle britiske konti, der bruger mindre end 10 £ om ugen. Der kræves en betalingsmetode med direkte debitering for alle britiske konti, der kun bruger Dartford-toldtjenesten.

5. Varighed og opsigelse

5.1 Virksomheden forventer, at kundens chauffører opfører sig ansvarligt, når de besøger deltagende steder. Rapporter om misbrug af adfærd, beskadigelse af ejendom eller affaldsdeponering vil blive undersøgt og afhjælpning vil blive søgt hos kunden. Vedvarende eller ekstrem dårlig opførsel kan medføre, at kontoen lukkes.

5.2 Virksomheden kan opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning, hvis kunden væsentligt overtræder vilkårene.

6. Beskyttelse af data

6.2 Da selskabet er databehandler og kunden er dataansvarlig, er begge parters forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger reguleret i databehandleraftalen, der er vedlagt som bilag 2. Ved at acceptere disse vilkår accepterer kunden også databehandleraftalen.

6.3 Kunden er forpligtet til at holde brugerlogins og adgangskoder til Tjenesten hemmelige for uautoriserede brugere eller tredjeparter.

6.4 Kunden er forpligtet til at sikre, at de personoplysninger, som Kunden stiller til rådighed og anvender i Tjenesten, behandles af Kunden i overensstemmelse med alle gældende love. Kunden er forpligtet til at sikre, at Kundens data, der leveres i Tjenesten, herunder personoplysninger, ikke krænker tredjemands rettigheder og/eller gældende lovgivning. Virksomheden er berettiget til at slette alle data, som efter virksomhedens eget skøn udgør en overtrædelse af ovennævnte forpligtelse.

7. Opgave

7.1 Virksomheden er berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale, herunder disse vilkår, til en tredjepart.

7.2 Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet. Et sådant samtykke må ikke nægtes uden rimelighed.

8. Fortrolighed

8.1 Alle fortrolige oplysninger, som en af parterne modtager fra den anden part, skal holdes fuldstændig fortrolige af den modtagende part og dennes direktører, medarbejdere, rådgivere eller repræsentanter og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet anvendes til andre formål end i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale.

8.2 Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som
i. allerede er blevet offentligt kendt på anden måde end ved brud på denne fortrolighedsforpligtelse;
ii. er modtaget fra en uafhængig tredjepart på anden måde end ved brud på en fortrolighedsforpligtelse; eller
iii. kunden kan påvise, at den er blevet udviklet uafhængigt af den pågældende part inden videregivelsen.

8.3 Alle reklamer, pressemeddelelser, offentlige bekendtgørelser og offentliggørelser fra en part vedrørende en tjeneste skal godkendes af begge parter, inden de offentliggøres til tredjepart. Denne klausul forhindrer ikke en part i at foretage sådanne pressemeddelelser, offentlige bekendtgørelser eller offentlige offentliggørelser som krævet ved lov eller som på anden måde er rimeligt begrundet for at beskytte en parts legitime interesser.

8.4 Opsigelsen af denne aftale påvirker ikke parternes forpligtelser i henhold til dette punkt 8.

Tillæg 1

- Reservationsgebyrer: Online booking 25p, Telefon eller App booking £1