Regulamin

1. Wstęp

1.1 Niniejsza umowa subskrypcyjna (Warunki') rządzą swoim ('Klient') abonament na i korzystanie z urządzeń do obsługi pojazdów ciężarowych oraz płatność bezgotówkowa (Serwis') udostępnione przez ETP Card Processing Ltd (SNAP), z siedzibą w Anglii, o numerze rejestracyjnym firmy: 06576159 (Firma' lub 'SNAP';).

1.2 Regulamin jest akceptowany przez Klienta w momencie rejestracji lub zamówienia Usługi lub odnowienia takiego abonamentu.

1.3 Usługa jest dostępna dla klientów komercyjnych, jak również konsumentów korzystających z naszego Sklepu Internetowego.

2. Subskrypcja

2.1 Usługa jest dostępna dla Klienta w określonych formatach wyznaczonych przez Firmę według jej wyłącznego uznania.

2.2 Pod warunkiem akceptacji i przestrzegania przez Klienta warunków niniejszych Warunków, Firma przyznaje Klientowi ograniczone, niewyłączne, niezbywalne i nie wieczyste prawo do dostępu i korzystania z Usługi dla uzgodnionej liczby użytkowników i wyłącznie do wewnętrznych operacji biznesowych Klienta. Klient nie może instalować, kopiować, używać ani w inny sposób wykorzystywać Usługi w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Spółkę.

2.3 Użytkownikami mogą być zarówno pracownicy Klienta, jak i użytkownicy niezatrudnieni przez Klienta.

3. Serwis

3.1 Firma udostępnia Klientowi konto, które może być używane w dowolnej witrynie uczestniczącej w usłudze, która została uzgodniona przed świadczeniem usługi.

3.2 Strony uczestniczące są komercyjne i mogą z nich korzystać wszyscy kierowcy. Strony SNAP-only są prywatne i dostępne tylko dla kontrolowanych grup.

3.3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawartości na terenie SNAP. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu Klienta, Firma zrobi wszystko co w jej mocy, aby pomóc, ale ważne jest, aby Klient skontaktował się z firmą ubezpieczeniową i właścicielami terenu, aby rozwiązać ten problem.

3.4 Fizyczna usługa dostarczana jest przez uczestniczącą stronę lub dostawcę usług; Firma zapewnia metodę rejestracji transakcji i zarządzania kontem Klienta. Wszelkie spory dotyczące transakcji mogą być rozpatrywane w pierwszej kolejności przez Spółkę, ale jeśli nie zostaną rozwiązane, wszelkie ewentualne środki zaradcze zostaną podjęte pomiędzy Klientem a operatorem strony lub dostawcą usług, a korekty zostaną odzwierciedlone na koncie SNAP Klienta.

3.5 Miejsca parkingowe SNAP muszą być zarezerwowane przed przyjazdem; można to zrobić online, poprzez naszą aplikację partnerską intruck lub telefonicznie do Firmy, przez Klienta lub kierowców Klienta. Za wstępnie zarezerwowany parking pobierana jest opłata rezerwacyjna zgodnie z załącznikiem 1. Rezerwacje mogą być zmieniane do godziny 16:00 w danym dniu, ale w przeciwnym razie są wiążące i konto Klienta zostanie obciążone opłatą za sesję parkingową. Każda dokonana rezerwacja oznacza, że miejsce czeka i jest zarezerwowane dla danego pojazdu i kierowcy, niezależnie od godziny przyjazdu.

3.6 Obecne usługi oparte na rejestracji to parking dla pojazdów ciężarowych, mycie i usługa płatności za przejazd przez Dartford; Klient może zrezygnować z dowolnej usługi. Spółka oferuje również finansowanie aktywów, systemy dostępu i bezpieczeństwa oraz sklep internetowy.

3.7 Walidacja każdej transakcji odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego; Klient ma dostęp online i kontrolę nad tym, jakie numery rejestracyjne są przypisane do jego konta. Wszelkie numery rejestracyjne, które są dołączone do konta Klienta są uważane za odpowiedzialność Klienta i Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty.

4. Ceny i płatności

4.1 Co tydzień (lub co miesiąc na terenie UE) firma wystawia klientowi fakturę za usługi, z których klient skorzystał. Faktura jest wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.2 Firma zastrzega sobie prawo do dodania 2% opłaty za usługę (3% jeśli nie jest to Direct Debit) do każdej faktury jeśli Klient nie złoży wystarczającego depozytu w SNAP.

4.3 Termin płatności wynosi ściśle 7 dni netto.

4.4 W przypadku braku płatności, Firma zastrzega sobie prawo do zatrzymania konta Klienta. Spowoduje to, że kierowcy Klienta nie zostaną wpuszczeni na teren zakładu i będą musieli zapłacić w inny sposób. Konta "on stop" nie mogą korzystać z miejsc, w których obowiązuje zasada SNAP-only. Firma powiadomi Klienta z wyprzedzeniem 2 dni roboczych przed usunięciem pojazdów Klienta z systemu Dartford Crossing. Po tym fakcie, Klient będzie odpowiedzialny za kary PCN, jeśli nie dokona ustaleń, aby zapłacić za każde użycie Dartford Crossing.

4.5 W przypadku niepowodzenia w płatności polecenia zapłaty Klient zostanie obciążony kwotą 10 funtów plus VAT z tytułu kosztów administracyjnych. Tak będzie w przypadku pierwszych 3 niepowodzeń polecenia zapłaty. Po trzecim razie usługa Polecenia Zapłaty zostanie unieważniona, a Klient zostanie poproszony o wpłacenie kaucji w celu dalszego korzystania z Usług Firmy.

4.6 Jeśli Klient zostawia depozyt w Firmie, nie jest on wykorzystywany do opłacenia konta Klienta, jest on po prostu trzymany jako zabezpieczenie, a Klient musi się upewnić, że każda faktura została opłacona. Metoda płatności Direct Debit będzie wymagana dla każdego konta w Wielkiej Brytanii, które wydaje mniej niż 10 funtów tygodniowo. Metoda płatności za pomocą polecenia zapłaty będzie wymagana dla każdego konta w Wielkiej Brytanii, które korzysta tylko z usługi opłaty drogowej w Dartford.

5. Termin i wypowiedzenie

5.1 Firma oczekuje, że kierowcy Klienta będą zachowywać się w sposób odpowiedzialny podczas wizyt w miejscach uczestniczących w programie. Zgłoszenia dotyczące niewłaściwego zachowania, uszkodzenia mienia lub składowania odpadów zostaną zbadane i podjęte działania naprawcze przez Klienta. Uporczywe lub skrajnie złe zachowanie może spowodować zamknięcie konta.

5.2 Firma może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Klient w sposób istotny naruszy Warunki.

6. Ochrona danych

6.2 Ponieważ Firma jest procesorem danych, a Klient jest administratorem danych, zobowiązania obu stron dotyczące przetwarzania danych osobowych są uregulowane w Umowie o Przetwarzaniu Danych stanowiącej załącznik nr 2. Akceptując niniejsze Warunki, Klient akceptuje również Umowę o Przetwarzaniu Danych.

6.3 Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed nieuprawnionymi użytkownikami lub osobami trzecimi loginów i haseł do Serwisu.

6.4 Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że dane osobowe dostarczone przez Klienta i wykorzystywane w Usłudze są przetwarzane przez Klienta zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że dane Klienta dostarczone w ramach Usługi, w tym dane osobowe, nie naruszają żadnych praw osób trzecich i/lub obowiązujących przepisów. Firma ma prawo do usunięcia wszelkich danych, które według wyłącznego uznania Firmy stanowią naruszenie wyżej wymienionego zobowiązania.

7. Przydział

7.1 Spółka jest uprawniona do przeniesienia wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym niniejszych Warunków na osobę trzecią.

7.2 Klient nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z umowy subskrypcji na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Zgoda taka nie może być bezzasadnie wstrzymywana.

8. Poufność

8.1 Wszystkie informacje poufne otrzymane przez jedną ze stron od drugiej muszą być utrzymywane w całkowitej tajemnicy przez stronę otrzymującą oraz jej dyrektorów, pracowników, doradców lub przedstawicieli i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki wykorzystane w innym celu niż w związku z realizacją niniejszej umowy.

8.2 Informacje poufne nie obejmują informacji, które
i. przeszły już do domeny publicznej w sposób inny niż w wyniku naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności;
ii. zostały otrzymane od niezależnej strony trzeciej w sposób inny niż w wyniku naruszenia obowiązku zachowania poufności; lub
iii. Klient może wykazać, że został niezależnie opracowany przez tę stronę przed ujawnieniem.

8.3 Wszelkie reklamy, informacje prasowe, ogłoszenia publiczne i publiczne ujawnienia przez stronę związane z Usługą muszą być zatwierdzone przez obie strony przed udostępnieniem ich osobom trzecim. Niniejsza klauzula nie uniemożliwia stronie wydawania takich komunikatów prasowych, ogłoszeń publicznych lub publicznych ujawnień, które mogą być wymagane przez prawo lub w inny sposób są racjonalnie uzasadnione w celu ochrony uzasadnionych interesów strony.

8.4 Rozwiązanie niniejszej umowy nie będzie miało wpływu na zobowiązania stron wynikające z niniejszego punktu 8.

Dodatek 1

- Opłaty za rezerwację: Rezerwacja online 25p, Rezerwacja telefoniczna lub aplikacja 1 £.