Podmienky a pravidlá

1. Úvod

1.1 Táto zmluva o predplatnom (Podmienky') upravujú vaše ('Zákazník') predplatné a používanie zariadení služby HGV a bezhotovostná platba (Služba'), ktorú sprístupňuje spoločnosť ETP Card Processing Ltd (SNAP) so sídlom v Anglicku s registračným číslom spoločnosti: 06576159 (Spoločnosť' alebo 'SNAP';).

1.2 Zákazník akceptuje Podmienky pri registrácii alebo objednaní Služby alebo pri obnovení takéhoto predplatného.

1.3 Služba je dostupná pre komerčných zákazníkov, ako aj pre spotrebiteľov, ktorí využívajú náš online obchod.

2. Predplatné

2.1 Služba je Zákazníkovi prístupná v špecifických formátoch určených Spoločnosťou podľa jej vlastného uváženia.

2.2 Pod podmienkou, že Zákazník akceptuje a dodržiava podmienky týchto Podmienok, Spoločnosť udeľuje Zákazníkovi obmedzené, nevýhradné, neprenosné a časovo neobmedzené právo na prístup a používanie Služby pre dohodnutý počet používateľov a výlučne na interné obchodné operácie Zákazníka. Zákazník nie je oprávnený inštalovať, kopírovať, používať alebo inak využívať Službu iným spôsobom, ako je uvedené v týchto Podmienkach. Všetky práva, ktoré neboli výslovne udelené, si vyhradzuje Spoločnosť.

2.3 Používateľmi môžu byť buď zamestnanci zákazníka, alebo používatelia, ktorí nie sú zamestnancami zákazníka.

3. Služba

3.1 Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi účet, ktorý je možné používať na ktoromkoľvek zúčastnenom mieste pre akúkoľvek Službu, ktorá bola dohodnutá pred poskytnutím Služby.

3.2 Zúčastnené stránky sú komerčné a môžu ich využívať všetci vodiči. Miesta určené len pre SNAP sú súkromné a dostupné len kontrolovaným skupinám.

3.3 Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť obsahu na stránke SNAP. V prípade krádeže alebo poškodenia vozidla zákazníka Spoločnosť urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla, ale je nevyhnutné, aby zákazník kontaktoval poisťovňu a majiteľov miesta, aby sa to vyriešilo.

3.4 Za fyzicky poskytovanú službu zodpovedá zúčastnená stránka alebo poskytovateľ služby; spoločnosť poskytuje spôsob zaznamenávania transakcie a správy účtu zákazníka. Akýkoľvek spor týkajúci sa transakcie môže v prvom rade riešiť Spoločnosť, ale ak sa ho nepodarí vyriešiť, prípadná náprava sa uskutoční medzi Zákazníkom a prevádzkovateľom stránky alebo poskytovateľom služieb, pričom úpravy sa premietnu do účtu SNAP Zákazníka.

3.5 Miesta určené len pre SNAP je potrebné vopred rezervovať pred príchodom; zákazník alebo jeho vodiči to môžu urobiť online, prostredníctvom našej partnerskej aplikácie intruck alebo telefonicky Spoločnosti. Za vopred rezervované parkovanie sa účtuje rezervačný poplatok uvedený v prílohe 1. Rezerváciu je možné zmeniť do 16.00 hod. v daný deň, ale inak je záväzná a z účtu Zákazníka bude účtovaný poplatok za parkovacie sedenie. Každá vykonaná rezervácia znamená, že miesto čaká a je rezervované pre dané vozidlo a vodiča bez ohľadu na čas ich príchodu.

3.6 Súčasné služby založené na registrácii sú Parkovanie nákladných vozidiel, Umývanie a platobná služba Dartford Crossing; zákazník sa môže odhlásiť z ktorejkoľvek služby. Spoločnosť ponúka aj financovanie majetku, prístupové a bezpečnostné systémy a internetový obchod.

3.7 Overenie každej transakcie sa vykonáva podľa registračného čísla; zákazník má online prístup a kontrolu nad tým, ktoré registračné čísla sú pripojené k účtu zákazníka. Všetky registračné čísla, ktoré sú pripojené k účtu Zákazníka, sa považujú za zodpovednosť Zákazníka a Zákazník bude zodpovedný za všetky vzniknuté poplatky.

4. Ceny a platby

4.1 Spoločnosť každý týždeň (alebo každý mesiac v rámci EÚ) vystaví zákazníkovi faktúru za všetky služby, ktoré zákazník využil. Faktúra sa zasiela prostredníctvom e-mailu.

4.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo pripočítať ku každej faktúre poplatok za služby vo výške 2 % (3 %, ak nejde o priame inkaso), ak zákazník nezloží dostatočnú zálohu v spoločnosti SNAP.

4.3 Platobné podmienky sú striktne 7 dní netto.

4.4 V prípade nezaplatenia si spoločnosť vyhradzuje právo zastaviť účet zákazníka. To bude mať za následok, že vodiči Zákazníka budú na miestach odmietnutí a budú musieť zaplatiť iným spôsobom. Všetky účty "na stopke" nemôžu využívať miesta určené len pre SNAP. Pred vyradením vozidiel zákazníka zo systému Dartford Crossing spoločnosť upozorní zákazníka ďalšie 2 pracovné dni vopred. Po tomto úkone bude zákazník zodpovedný za pokuty PCN, ak sa nedohodne na zaplatení za každé použitie Dartford Crossing.

4.5 V prípade neúspešnej platby inkasa bude zákazníkovi účtovaný poplatok 10 GBP plus DPH z dôvodu administratívnych nákladov. Toto sa bude týkať prvých 3 zlyhaní inkasa. Po treťom zlyhaní bude služba Direct Debit zrušená a Zákazník bude požiadaný o zloženie zálohy, aby mohol pokračovať vo využívaní Služieb Spoločnosti.

4.6 Ak zákazník zanechá spoločnosti zálohu, nepoužije sa na úhradu účtu zákazníka, ale len ako zábezpeka a zákazník musí zabezpečiť úhradu každej faktúry. Spôsob platby inkasom sa bude vyžadovať pre každý účet v Spojenom kráľovstve, na ktorý sa minie menej ako 10 GBP týždenne. Spôsob platby priamym inkasom sa bude vyžadovať pre každý účet v Spojenom kráľovstve, ktorý využíva len službu Dartfordského mýta.

5. Termín a ukončenie

5.1 Spoločnosť očakáva, že vodiči zákazníka sa budú pri návšteve všetkých zúčastnených miest správať zodpovedne. Hlásenia o nevhodnom správaní, poškodzovaní majetku alebo ukladaní odpadu budú prešetrené a od Zákazníka bude požadovaná náprava. Pretrvávajúce alebo extrémne zlé správanie môže mať za následok zrušenie účtu.

5.2 Spoločnosť môže okamžite ukončiť túto zmluvu, ak zákazník podstatne poruší podmienky.

6. Ochrana údajov

6.2 Keďže Spoločnosť je spracovateľom údajov a Zákazník je správcom údajov, povinnosti oboch strán týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú upravené v Zmluve o spracúvaní údajov, ktorá tvorí prílohu 2. Akceptovaním týchto Podmienok Zákazník akceptuje aj Zmluvu o spracovaní údajov.

6.3 Zákazník je povinný utajiť prihlasovacie mená a heslá používateľov Služby pred neoprávnenými používateľmi alebo tretími stranami.

6.4 Zákazník je povinný zabezpečiť, aby osobné údaje poskytnuté Zákazníkom a použité v Službe boli Zákazníkom spracované v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi. 6.5. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby údaje Zákazníka poskytnuté v rámci Služby, vrátane osobných údajov, neporušovali žiadne práva tretích osôb a/alebo platné právne predpisy. Spoločnosť je oprávnená vymazať všetky údaje, ktoré podľa vlastného uváženia predstavujú porušenie vyššie uvedeného záväzku.

7. Zadanie

7.1 Spoločnosť je oprávnená postúpiť všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy vrátane týchto podmienok na tretiu stranu.

7.2 Zákazník nemôže postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o predplatnom na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Takýto súhlas nesmie byť bezdôvodne odmietnutý.

8. Dôvernosť

8.1 Všetky dôverné informácie, ktoré ktorákoľvek zo strán obdrží od druhej strany, musia byť prijímajúcou stranou a jej riaditeľmi, zamestnancami, poradcami alebo zástupcami považované za úplne dôverné a nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti použité na iný účel ako v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

8.2 Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré
i. sa už dostali na verejnosť inak ako porušením tejto povinnosti mlčanlivosti;
ii. boli získané od nezávislej tretej strany inak ako porušením povinnosti mlčanlivosti alebo
iii. zákazník môže preukázať, že bol nezávisle vyvinutý touto stranou pred zverejnením.

8.3 Všetky reklamy, tlačové správy, verejné oznámenia a verejné zverejnenia strany týkajúce sa služby musia byť pred ich zverejnením tretej strane schválené oboma stranami. Toto ustanovenie nebráni strane, aby vydala také tlačové správy, verejné oznámenia alebo verejné zverejnenia, ktoré môžu byť vyžadované zákonom alebo sú inak primerane odôvodnené na ochranu oprávnených záujmov strany.

8.4 Ukončenie tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto článku 8.

Dodatok 1

- Poplatky za rezerváciu: Rezervácia online 25p, rezervácia cez telefón alebo aplikáciu 1 £