Pogoji in določila

1. Uvod

1.1 Ta naročniška pogodba (Pogoji') ureja vaše ('Stranka') naročnina in uporaba storitev za težka tovorna vozila ter brezgotovinsko plačilo (Storitev'), ki jih je dala na voljo družba ETP Card Processing Ltd (SNAP) s sedežem v Angliji in registracijsko številko družbe: 06576159 (Podjetje' ali 'SNAP';).

1.2 Naročnik sprejme pogoje ob registraciji ali naročilu storitve ali podaljšanju takšne naročnine.

1.3 Storitev je na voljo poslovnim strankam in potrošnikom, ki uporabljajo našo spletno trgovino.

2. Naročnina

2.1 Storitev je stranki na voljo v posebnih oblikah, ki jih določi družba po lastni presoji.

2.2 Če stranka sprejme in izpolnjuje pogoje teh pogojev, ji družba podeli omejeno, neizključno, neprenosljivo in neomejeno pravico do dostopa do storitve in njene uporabe za dogovorjeno število uporabnikov ter izključno za interno poslovanje stranke. Stranka ne sme namestiti, kopirati, uporabljati ali kako drugače izkoriščati storitve na kakršen koli drug način, kot je določen v teh Pogojih. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, si pridržuje družba.

2.3 Uporabniki so lahko zaposleni pri stranki ali uporabniki, ki niso zaposleni pri stranki.

3. Storitev

3.1 Družba stranki zagotovi račun, ki se lahko uporablja na katerem koli sodelujočem spletnem mestu za katero koli storitev, o kateri se je stranka dogovorila pred izvedbo storitve.

3.2 Sodelujoče strani so komercialne in jih lahko uporabljajo vsi vozniki. Spletna mesta samo za SNAP so zasebna in so na voljo samo nadzorovanim skupinam.

3.3 Družba ne prevzema odgovornosti za varnost vsebine na spletnem mestu SNAP. V primeru kraje ali poškodbe vozila stranke bo družba storila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala, vendar mora stranka nujno stopiti v stik z zavarovalnico in lastniki lokacije, da se zadeva reši.

3.4 Za fizično storitev je odgovorno sodelujoče spletno mesto ali ponudnik storitev; Družba zagotavlja način beleženja transakcije in upravljanja strankinega računa. Morebitne spore v zvezi s transakcijo lahko na prvi stopnji obravnava družba, če pa spor ni rešen, bo morebitna rešitev spora potekala med stranko in upravljavcem spletnega mesta ali ponudnikom storitev, prilagoditve pa se bodo odrazile na strankinem računu SNAP.

3.5 Lokacije, ki so namenjene samo SNAP, je treba pred prihodom predhodno rezervirati; to lahko storite prek spleta, partnerske aplikacije intruck ali po telefonu pri podjetju, in sicer s strani stranke ali njenih voznikov. Za vnaprej rezervirano parkirišče se zaračuna pristojbina za rezervacijo, kot je prikazano v Dodatku 1. Rezervacije je mogoče spremeniti do 16. ure na dan prihoda, sicer pa so zavezujoče in se za parkiranje zaračunajo z računa stranke. Vsaka opravljena rezervacija pomeni, da je mesto čakalo in rezervirano za to vozilo in voznika, ne glede na čas njihovega prihoda.

3.6 Trenutne storitve, ki temeljijo na registraciji, so parkiranje težkih tovornih vozil, pranje in plačilna storitev za prehod Dartford; stranka se lahko odjavi od katere koli storitve. Družba ponuja tudi financiranje sredstev, sisteme za dostop in varovanje ter spletno trgovino.

3.7 Potrditev vsake transakcije se opravi z registracijsko številko; stranka ima spletni dostop in nadzor nad tem, katere registracijske številke so povezane z njenim računom. Za vse registracijske številke, ki so priložene računu stranke, se šteje, da je za njih odgovorna stranka, ki je tudi odgovorna za vse zaračunane stroške.

4. Cene in plačila

4.1 Podjetje bo vsak teden (ali mesečno v EU) stranki izstavilo račun za vse storitve, ki jih je stranka uporabila. Račun se pošlje po elektronski pošti.

4.2 Družba si pridržuje pravico, da vsakemu računu prišteje 2-odstotni strošek storitve (3 %, če ne gre za direktno obremenitev), če stranka pri družbi SNAP ne položi zadostnega depozita.

4.3 Plačilni pogoji so strogo 7 dni neto.

4.4 V primeru neplačila si Družba pridržuje pravico, da strankin račun zaustavi. Posledica tega bo, da bodo vozniki stranke zavrnjeni na lokacijah in bodo morali plačati na drug način. Vsi računi, ki so "zaustavljeni", ne morejo uporabljati lokacij, ki so namenjene samo sistemu SNAP. Družba bo stranko pred odstranitvijo njenih vozil iz sistema Dartford Crossing obvestila še dva delovna dneva vnaprej. Ko se to zgodi, je stranka odgovorna za globe PCN, če ne poskrbi za plačilo za vsako uporabo prehoda Dartford.

4.5 Če kupčevo plačilo z direktno obremenitvijo ne uspe, se kupcu zaračuna 10 GBP plus DDV zaradi administrativnih stroškov. To velja za prve tri neuspešne direktne obremenitve. Po tretjem primeru bo storitev direktne obremenitve preklicana, od stranke pa se bo zahtevalo plačilo varščine za nadaljnjo uporabo storitev družbe.

4.6 Če stranka pri podjetju pusti polog, se ta ne uporabi za plačilo računa stranke, temveč je le varščina, stranka pa mora zagotoviti, da je vsak račun plačan. Za vse račune v Združenem kraljestvu, ki porabijo manj kot 10 funtov na teden, bo potreben način plačila z direktno obremenitvijo. Način plačila z direktno obremenitvijo bo potreben za vse račune v Združenem kraljestvu, ki uporabljajo samo storitev cestninjenja Dartford.

5. Trajanje in prenehanje

5.1 Družba pričakuje, da se bodo vozniki stranke ob obisku vseh sodelujočih mest obnašali odgovorno. Poročila o neprimernem vedenju, poškodovanju lastnine ali odlaganju odpadkov bodo raziskana in od stranke bodo zahtevana sredstva za odpravo nepravilnosti. Vztrajno ali izjemno slabo vedenje lahko povzroči zaprtje računa.

5.2 Družba lahko nemudoma prekine to pogodbo, če stranka bistveno krši pogoje.

6. Varstvo podatkov

6.2 Ker je družba obdelovalec podatkov, stranka pa upravljavec podatkov, so obveznosti obeh strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov urejene v pogodbi z obdelovalcem podatkov, ki je priložena kot priloga 2. S sprejetjem teh pogojev se stranka strinja tudi s Pogodbo o obdelavi podatkov.

6.3 Naročnik je dolžan varovati uporabniška imena in gesla za storitev pred nepooblaščenimi uporabniki ali tretjimi osebami.

6.4 Naročnik je dolžan zagotoviti, da osebne podatke, ki jih posreduje in uporablja v storitvi, obdeluje v skladu z vsemi veljavnimi zakoni. Stranka je dolžna zagotoviti, da podatki, ki jih posreduje v storitvi, vključno z osebnimi podatki, ne kršijo pravic tretjih oseb in/ali veljavne zakonodaje. Družba ima pravico izbrisati vse podatke, ki po njeni presoji pomenijo kršitev zgoraj navedene zaveze.

7. Naloga

7.1 Družba lahko vse svoje pravice in obveznosti v skladu s to pogodbo, vključno s temi pogoji, prenese na tretjo osebo.

7.2 Naročnik svojih pravic in obveznosti iz naročniške pogodbe ne more prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja družbe. Takšno soglasje ne sme biti neutemeljeno zavrnjeno.

8. Zaupnost

8.1 Vse zaupne informacije, ki jih katera koli stranka prejme od druge stranke, morajo stranka prejemnica in njeni direktorji, zaposleni, svetovalci ali predstavniki hraniti v popolni tajnosti in jih brez predhodnega pisnega soglasja družbe ne smejo uporabljati za noben drug namen kot v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe.

8.2 Zaupne informacije ne vključujejo informacij, ki
i. je že postal javno dostopen, razen zaradi kršitve te obveznosti zaupnosti;
ii. je bila prejeta od neodvisne tretje osebe, razen zaradi kršitve obveznosti varovanja zaupnosti; ali
iii. stranka lahko dokaže, da jo je pred razkritjem neodvisno razvila ta stranka.

8.3 Vse oglaševanje, sporočila za javnost, javne objave in javna razkritja stranke v zvezi s storitvijo morata obe stranki odobriti, preden se objavijo tretjim osebam. Ta klavzula stranki ne preprečuje, da pripravi sporočila za javnost, javne objave ali javna razkritja, ki jih lahko zahteva zakon ali so drugače razumno utemeljena za zaščito zakonitih interesov stranke.

8.4 Prenehanje te pogodbe ne vpliva na obveznosti strank iz te točke 8.

Dodatek 1

- Stroški rezervacije: Spletna rezervacija: 25p, rezervacija po telefonu ali aplikaciji: 1 £