Voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze abonnementsovereenkomst (Voorwaarden') uw (Klant") abonnement op en gebruik van de voorzieningen voor vrachtwagens en betaling zonder contant geld (Service') beschikbaar gesteld door ETP Card Processing Ltd (SNAP), gevestigd in Engeland met ondernemingsnummer: 06576159 (Bedrijf' of 'SNAP';).

1.2 De Voorwaarden worden door de Klant aanvaard bij registratie of bestelling van de Dienst of verlenging van een dergelijk abonnement.

1.3 De Dienst is beschikbaar voor commerciële klanten en voor consumenten die onze Online Shop gebruiken.

2. De inschrijving

2.1 De Dienst is voor de Klant toegankelijk in specifieke formaten die door het Bedrijf naar eigen goeddunken worden aangewezen.

2.2 Onder voorbehoud van aanvaarding en naleving door de Klant van de voorwaarden van deze Voorwaarden, verleent het Bedrijf aan de Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-permanent recht op toegang tot en gebruik van de Dienst voor het overeengekomen aantal gebruikers en uitsluitend ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de Dienst te installeren, te kopiëren, te gebruiken of anderszins te exploiteren op een andere wijze dan uiteengezet in deze Voorwaarden. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan het Bedrijf.

2.3 Gebruikers kunnen zowel werknemers van de Klant zijn als gebruikers die niet bij de Klant in dienst zijn.

3. De dienst

3.1 Het Bedrijf verstrekt de Klant een account die op elke deelnemende site kan worden gebruikt voor elke Dienst die voorafgaand aan de verlening van de Dienst is overeengekomen.

3.2 Deelnemende sites zijn commercieel en kunnen door alle bestuurders worden gebruikt. SNAP-only sites zijn privé en alleen beschikbaar voor gecontroleerde groepen.

3.3 Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de veiligheid van de inhoud van een SNAP-locatie. In geval van diefstal of schade aan het voertuig van de Klant zal het Bedrijf al het mogelijke doen om te helpen, maar het is van vitaal belang dat de Klant contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij en de eigenaars van het terrein om dit op te lossen.

3.4 De fysieke dienstverlening is de verantwoordelijkheid van de deelnemende site of dienstverlener; het Bedrijf biedt de methode voor het registreren van de transactie en het beheer van de rekening van de Klant. Elk geschil betreffende een transactie kan in eerste instantie door het Bedrijf worden behandeld, maar als het niet wordt opgelost, zal een eventuele oplossing tussen de Klant en de exploitant van de site of de dienstverlener zijn, waarbij de aanpassingen op de SNAP-rekening van de Klant zullen worden weergegeven.

3.5 De SNAP-only locaties dienen voor aankomst vooraf gereserveerd te worden; dit kan online, via onze partner app intruck of via de telefoon aan het Bedrijf, door de Klant of de chauffeurs van de Klant. Aan vooraf gereserveerde parkeerplaatsen zijn reserveringskosten verbonden zoals weergegeven in bijlage 1. Reserveringen kunnen worden gewijzigd tot 16.00 uur op de dag zelf, maar zijn anders bindend en de rekening van de Klant wordt belast voor een parkeersessie. Elke reservering betekent dat een plaats klaarstaat en gereserveerd is voor dat voertuig en die bestuurder, ongeacht hun aankomsttijd.

3.6 De huidige op registratie gebaseerde diensten zijn HGV Parking, Washing, en Dartford Crossing betalingsservice; de Klant kan zich voor elke dienst afmelden. Het Bedrijf biedt ook Asset Finance, Toegangs- en Beveiligingssystemen en een Online Shop aan.

3.7 Validatie van elke transactie gebeurt aan de hand van een registratienummer; de Klant heeft online toegang en controle over welke registratienummers aan de account van de Klant zijn gekoppeld. Alle registratienummers die aan de account van de Klant zijn gekoppeld worden geacht onder de verantwoordelijkheid van de Klant te vallen en de Klant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die in rekening worden gebracht.

4. Prijzen en betaling

4.1 Elke week (of maandelijks binnen de EU) zal het bedrijf de klant factureren voor alle diensten die de klant heeft gebruikt. De factuur wordt per e-mail verzonden.

4.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om 2% servicekosten (3% indien niet via automatische incasso) toe te voegen aan elke factuur indien de Klant niet voldoende storting doet bij SNAP.

4.3 Betalingstermijnen zijn strikt 7 dagen netto.

4.4 In geval van wanbetaling behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de rekening van de Klant 'op stop' te zetten. Dit heeft tot gevolg dat de chauffeurs van de Klant op de locaties worden geweigerd en op een andere manier moeten betalen. Accounts die 'op stop' staan, kunnen geen gebruik maken van SNAP-only locaties. Het Bedrijf zal de Klant nog eens 2 werkdagen van tevoren in kennis stellen voordat de voertuigen van de Klant uit het Dartford Crossing-systeem worden verwijderd. Zodra dit is gebeurd, zal de Klant PCN-boetes verschuldigd zijn als de Klant geen regelingen treft om te betalen voor elk gebruik van de Dartford Crossing.

4.5 Indien de automatische incasso van de Klant mislukt, wordt de Klant £10 plus BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit zal het geval zijn voor de eerste 3 mislukte incasso's. Na de derde keer wordt de Automatische Incasso stopgezet en wordt de Klant om een borgsom gevraagd om gebruik te kunnen blijven maken van de Diensten van het Bedrijf.

4.6 Indien de Klant een waarborgsom bij het Bedrijf achterlaat, wordt deze niet gebruikt om de rekening van de Klant te betalen, maar wordt deze gewoon als zekerheid aangehouden en dient de Klant ervoor te zorgen dat elke factuur wordt betaald. Voor elke rekening in het Verenigd Koninkrijk die minder dan £10 per week uitgeeft, is een automatische incasso vereist. Een automatische incasso is vereist voor elke Britse rekening die alleen de Dartford toldienst gebruikt.

5. Duur en beëindiging

5.1 Het Bedrijf verwacht dat de chauffeurs van de Klant zich op een verantwoordelijke manier gedragen bij het bezoeken van de deelnemende locaties. Meldingen van beledigend gedrag, schade aan eigendommen of het storten van afval zullen worden onderzocht en de Klant zal worden verzocht hier iets aan te doen. Aanhoudend of extreem slecht gedrag kan leiden tot sluiting van het account.

5.2 Het Bedrijf kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de Klant de Voorwaarden wezenlijk schendt.

6. Gegevensbescherming

6.2 Aangezien de Onderneming gegevensverwerker is en de Klant gegevensbeheerder, zijn de verplichtingen van beide partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geregeld in de als bijlage 2 bijgevoegde Gegevensverwerkersovereenkomst. Door aanvaarding van deze Voorwaarden aanvaardt de Klant tevens de Data Processor Agreement.

6.3 De Klant is verplicht gebruikerslogins en wachtwoorden voor de Dienst geheim te houden voor onbevoegde gebruikers of derden.

6.4 De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de door de Klant verstrekte en in de Dienst gebruikte persoonsgegevens door de Klant worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de door de Klant in de Dienst verstrekte gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, geen inbreuk maken op rechten van derden en/of toepasselijke wetgeving. Het Bedrijf heeft het recht om gegevens te verwijderen die naar eigen goeddunken van het Bedrijf een inbreuk vormen op voornoemde verbintenis.

7. Opdracht

7.1 Het Bedrijf is gerechtigd al zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, over te dragen aan een derde.

7.2 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de abonnementsovereenkomst niet aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Deze toestemming mag niet op onredelijke wijze worden onthouden.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Alle vertrouwelijke informatie die een partij van de andere partij ontvangt, moet door de ontvangende partij en haar bestuurders, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers volledig vertrouwelijk worden gehouden en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van deze overeenkomst.

8.2 Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die
i. al in het publieke domein is terechtgekomen anders dan door schending van deze geheimhoudingsplicht;
ii. is ontvangen van een onafhankelijke derde partij, anders dan door schending van een geheimhoudingsplicht; of
iii. waarvan de Klant kan aantonen dat deze voorafgaand aan de openbaarmaking onafhankelijk door die partij is ontwikkeld.

8.3 Alle reclame, persberichten, publieke aankondigingen en publieke bekendmakingen door een partij met betrekking tot een Dienst moeten door beide partijen worden goedgekeurd voordat ze aan derden worden vrijgegeven. Deze clausule belet een partij niet om persberichten, publieke aankondigingen of publieke bekendmakingen te doen die wettelijk verplicht zijn of anderszins redelijkerwijs gerechtvaardigd zijn om de legitieme belangen van een partij te beschermen.

8.4 De beëindiging van deze overeenkomst laat de verplichtingen van de partijen uit hoofde van dit artikel 8 onverlet.

Bijlage 1

- Reserveringskosten: Online reservering 25p, telefonische of App reservering £1